Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Easy Language – Εκπαίδευση

Πρόσβαση στην Πληροφορία

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και γνώμης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα
με αναπηρίες μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με άλλα άτομα και μέσω όλων των μορφών επικοινωνίας
της επιλογής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

Μέθοδος εύκολης ανάγνωσης

Η μέθοδος Easy to Read είναι μια μέθοδος προσαρμογής του περιεχομένου, της γλώσσας, της παρουσίασης και των εικόνων για μια ομάδα-στόχο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση και την κατανόηση των πληροφοριών, προκειμένου να τις καταστήσει προσβάσιμες.
Η μέθοδος της Easy to Read αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενημέρωση τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και των μεταναστών και των προσφύγων που δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν το λεξιλόγιο για να κατανοήσουν πλήρως τις γραπτές πληροφορίες που τους
δίνονται, καθώς και των ατόμων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Στόχος της μεθοδολογίας Easy to Read είναι η δημιουργία ευανάγνωστων κειμένων που
επιτρέπουν στα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες να έχουν πρόσβαση και να διασφαλίζουν το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση.

Eκπαίδευση

Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους συμμετέχοντες μια σταθερή κατανόηση της έννοιας της Εύκολης Γλώσσας, τα εργαλεία για να είναι σε θέση να παράγουν υλικό Easy to Read και μεθόδους για να τις εφαρμόζουν καθημερινά. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Το πιστοποιητικό θα επικυρώνει την επάρκειά τους. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 βηματα με 4 συνεδρίες σε διάστημα 5-8
εβδομάδων. Μεταξύ των συνεδριών οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά με πρακτικές ασκήσεις.

Στόχοι

Κατανόηση της έννοιας της προσβάσιμης γλώσσας και των πληροφοριών.

Απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τη δημιουργία υλικού Εasy to Read.

Χρήση της Easy to Read στις καθημερινές δραστηριότητες.