Το σχέδιο Erasmus + KA2 Day Centres Without Walls είναι η πρωτοβουλία 6 οργανισμών από 5 χώρες της ΕΕ.

Η πλήρης κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και η ενεργός ιδιότητα του πολίτη δεν είναι ακόμη πραγματικότητα, αλλά παραμένει πρόκληση για το μέλλον. Οι πολιτικές για την άρση των φυσικών εμποδίων δεν επεκτάθηκαν στην υπέρβαση των κοινωνικών φραγμών. Τα κέντρα ημέρα είναι οι κύριοι πάροχοι υπηρεσιών για άτομα με νοητική αναπηρία και, ως εκ τούτου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παροχής ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και πρόσβασης στην υπόλοιπη κοινωνία.

Στόχος μας είναι να συλλέξουμε, να ανταλλάξουμε και να δημοσιεύσουμε καλές πρακτικές και συναφείς εμπειρίες, να αξιολογήσουμε πνευματικά προϊόντα (προγράμματα σπουδών, tool kits, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.), που συμβάλουν στην υπέρβαση αυτών των φραγμών. Αποσκοπούμε στην ενίσχυση της ένταξης και της συμμετοχής στην ενεργό ζωή της κοινότητας για τους αποδέκτες των υπηρεσιών κέντρων ημέρας, αλλά ως ισότιμα μέρη με λόγο και συμβολή.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Το σχέδιο μας χρηματοδοτείται από την Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) του Προγράμματος. Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, επισκεφτείτε το www.iky.gr ή χρησιμοποιήστε το hashtag ‪#‎iky_erasmusplus για να δείτε και άλλα έργα.